Geodetické práce

Komplexné geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a geodézie. Od vytýčenia stavby, vytýčenie hraníc pozemku,
vyhotovenie geometrických plánov, polohopis, výškopis až po porealizačné zameranie stavieb.

Formulár