Stavebný inžiniering

Odbremeníme vás od stavebnej byrokracie a zabezpečíme kompletnú inžiniersku činnosť od
vybavenia dokladov potrebných k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu,
kolaudačnému rozhodnutiu či povoleniu na odstránenie stavby, stavebný dozor, ako aj
všetky ostatné povolenia na zrealizovanie vášho nového bývania.

povolenie k odstráneniu stavby

povolenie k odstráneniu stavby

Pokiaľ nebolo nariadené odstránenie predmetnej stavby stavebným úradom, k jej legálnemu odstráneniu je potrebné povolenie k odstráneniu stavby vydané stavebným úradom v zmysle § 88 stavebného zákona, podľa § 25 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

K vydaniu rozhodnutia o povolení odstránenia stavby sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež Projekt k odstráneniu stavby, ktorý Vám vyhotoví náš projekčný ateliér IRG Projecting.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

predinžiniering

predinžiniering

Pred kúpou pozemku je vždy dobré vedieť, čo na ňom môže stáť, za akých podmienkach a na aké siete je možné sa pripojiť. Predinžiniering je služba, ktorá Vám ušetrí peniaze a čas. Zabezpečíme informácie o funkčnom využití pozemku, prípustné a neprípustné funkcie pozemku a plošné regulatívy pozemku, teda také informácie, ktoré hovoria čo sa na danom pozemku robiť môže a čo naopak nemôže.

K správnemu vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je tiež potrebné zistiť maximálnu podlažnosť, koeficient maximálnej zastavanej plochy parcely objektom, koeficient plochy zelene, stavebnú čiaru, potrebu statickej dopravy a iné podmienky územného plánovania. Ak by sa proces projektovania začal bez týchto podstatných informácií, hrozia rôzne komplikácia v procese vybavovania príslušných rozhodnutí, nepriechodnosť rozhodnutí či dokonca legálne nezrealizovanie predmetnej stavby.
Predinžiniering preto chráni Váš čas i peniaze.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je tiež koordinačná situácia. K jej správnemu vyhotoveniu je potrebné doložiť na aké inžinierske siete je možné stavbu napojiť a situovanie sietí pri pozemku, na ktoré má byť stavba napojená. V rámci predinžinieringu zabezpečujeme možnosti pripojenia na inžinierske siete ako aj ich zakreslenie, ktoré je nevyhnutné pre vypracovanie koordinačnej situácie.

územné rozhodnutie

územné rozhodnutie

Toto rozhodnutie vymedzuje možnosti umiestňovania stavieb, možnosti zmien využitia územia a ochranu dôležitých záujmov v území. Rozdeľuje sa na rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme a rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Na územné konanie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydáva územné rozhodnutie v zmysle § 117 ods. 1
zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
(ďalej len stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona c. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územne plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona c. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46, 47 zákona
c.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na podklade vykonaného konania
v územnom konaní posúdil podľa § 37, 38, 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. c.453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Príslušný stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečuje záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území.


K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR), ktorú Vám vyhotoví náš projekčný ateliér IRG Projecting, podľa ktorej môže príslušný stavebný úrad dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na:
-stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,
-drobné stavby,
-stavebné úpravy a udržiavacie práce,
-stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
-reklamné stavby.

Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Vtedy sa jedná o zlúčené územné a stavebné konanie, ktoré sa radí za najpoužívanejšie pri stavbe rodinného domu.

Poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy / zmena druhu pozemku

trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy / zmena druhu pozemku

Ak druh pozemku mimo zastavaného územia obce, na ktorom sa má realizovať predmetná stavba, je napríklad orná pôda, záhrady a podobne, treba k stavebnému povoleniu doložiť právoplatné rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy.

Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 23 písm. e) zákona c. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona c. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 4 a ods. 16 zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

K vydaniu rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež situácia stavby, ktorú Vám vyhotoví náš projekčný ateliér IRG Projecting a ak sa odníma časť parcely, tak geometrický plán v dvoch vyhotoveniach, ktorý Vám vyhotoví náš geodet.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné:
- ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce, v takom prípade sa vydáva stanovisko k zmene druhu pozemku,
- ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresahuje 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2
-ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.

Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu a na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov. Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je potrebné predložiť pred vydaním stavebného povolenia.

Poplatok vyberá príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

Zvláštne užívanie komunikácie, chodníka

Zvláštne užívanie komunikácie, chodníka

Pri zrealizovaní napojenia predmetnej stavby na inžinierske siete sa môže stať, že bude treba rozkopať alebo pretlačiť cestu či chodník. Pri týchto prípadoch je potrebné rozhodnutie cestného správneho orgánu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov o povolení zvláštneho užívanie komunikácie (obmedzenie, uzavretie a pod.).

Pod pojmom zvláštne užívanie sa rozumie:
- pozdĺžna rozkopávka za účelom uloženia vodovodu, plynovodu, telekomunikačného kábla, elektrického kábla, kanalizácie,
- kríženie cesty pretláčaním - prekopaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky, za účelom uloženia vodovodu, plynovodu, telekomunikačného kábla, elektrického kábla, kanalizácie.

Rozhodnutie o povolení zvláštneho povolenia komunikácie, chodníka vydáva miestny úrad podľa § 3 ods. 2 zákona c. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 a 47, ods. 1 - 5 zákona c. 71/1967 Z.z. o správnom konaní /správny poriadok/v znení v zákona c. 215/2002 Z.z., c. 527/2003 Z.z., c. 122/2006 Z.z., c.445/2008 Z.z.
Zvláštnemu užívaniu komunikácie či chodníka predchádza stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby. K vydaniu rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania komunikácie sú potrebné príslušné vyjadrenia dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež situačný náčrt, ktorý Vám vyhotoví náš projekčný ateliér IRG Projecting.
Poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

stavebné povolenie

stavebné povolenie

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Na stavebné povolenie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydáva stavebné povolenie (alebo zlúčené územné a stavebné povolenie v zmysle § 117 zákona c.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 pism. e) zákona c. 416/2001 Z.z. .. 0 prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej
správy na obce a vyššie územne celky", podľa § 66 a§ 39a ods. 4 stavebného zákona, podľa § 10 vyhl. c.
45_3!2000 ~- z. a § 46 a 4 7 zák. c. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
alebo tiež v zmysle iných paragrafov podľa druhu stavby.

K návrhu na vydanie stavebného povolenia sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú Vám vyhotoví náš projekčný ateliér IRG Projecting.

Príslušný stavebný úrad záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečí, prípadne určí:
-umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,
-ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,
-dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
-lehotu na dokončenie stavby,
-plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
-stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
-použitie vhodných stavebných výrobkov
-povinnosť oznámiť začatie stavby.

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.


Poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby

Povinnosť ohlásiť drobnú stavbu vzniká pri uskutočňovaní stavieb, stavebných úpravách a udržiavacích prácach:
-jednoduchej stavbe, jej prístavbe a Projekt k odstráneniu stavbynadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
-pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe,
-pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
-pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
-pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
-pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
-pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
-pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Ohlásenie drobnej stavby, udržiavacích prácach, stavebných úpravách vydáva miestny úrad podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení zákona č. 103/1990, zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR c. 136/1995 Z.z.
a c. 199/1995 Z.z., Nálezu Ústavného sudu SR c. 286/1996 Z.z., Zákona NR SR c. 229/1997 Z.z.,
zákona c. 175/1999 Z.z. a zákona c. 237/2000, zákona c. 416/2001 Z.z., zákona c. 553 /2001 Z.z. a nalezu ústavného sudu Slovenskej republiky c. 217/2002 Z.z. zákona c. 103/2003 Z.z., zákona c. 245/2003 Z.z. zákona c. 4 l 7 /2003 Z.z., zákona c. 608/2003 Z.z., zákona c. 541/2004 Z.z., zákona c. 290/2005 Z.z. a zákona c. 479/2005 Z.z v znení neskorších predpisov.


K ohláseniu drobnej stavby sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu, sú potrebné podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Ohlásenie drobnej stavby na príslušnom úrade je potrebné vtedy, ak staviate:
• kôlňu, sklad na náradie, krmivá či hnojivá, letnú kuchynku, altánok, prístrešok na odpadové nádoby či na chov domácich zvierat, úschovňu pre bicykle a detské kočíky, pivnicu do hĺbky 3m, žumpu k rodinnému domu, oplotenie pozemku,
• bazén, saunu alebo iné rekreačné vybavenie pevne spojené so zemou v stanovenom limite,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu spolu s realizáciou tohto pripojenia.

Drobnú stavbu nemusíte ohlasovať vtedy, ak sa jedná o:
• postavenie bazéna, ktorý má len dočasnú trvanlivosť,
• výmenu okien pri dodržaní pôvodného rozmeru a delenia,
• výmenu interiérových alebo exteriérových dverí pri dodržaní pôvodného rozmeru,
• stierkovanie interiérov či exteriérov,
• výmenu výplne bývalého oplotenia (pokiaľ sa nemení jeho charakter),
• postavenie menšieho príbytku pre psa alebo mačku.

poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

kolaudačné rozhodnutie

kolaudačné rozhodnutie

Dokončené stavby, na ktoré bolo vydané
stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.

Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

K návrhu na vydanie stavebného povolenia sú potrebné príslušné vyjadrenie dotknutých orgánov a iné dokumenty, ktoré za Vás radi vybavíme a taktiež Geometrický plán ku kolaudácii, ktorý Vám vyhotoví náš geodet.

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o
• drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,
• jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z., pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním.

Stavebný dozor a stavby vedúci

Stavebný dozor a stavby vedúci

Pri vybavovaní povolenie k odstráneniu stavby, ohlásení drobnej stavby, územného rozhodnutia stavebného povolenia, je potrebné doložiť prehlásenie zodpovednej osoby, ktorá bude zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných príslušným stavebným úradom na uskutočnenie predmetnej stavby svojpomocne.
Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).
Stavebný dozor ako odborník dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami.
Prenechajte tieto zodpovednosti preto radšej na našich stavebných dozoroch a projektových manažéroch.
Taktiež k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (stavby zhotovenej svojpomocne) je potrebné doložiť prehlásenie o stavebnom dozore, ktorým zodpovedná osoba prehlasuje, že preberá za predmetnú stavbu plnú zodpovednosť a že predmetná stavba je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
Avšak, ak sa rozhodnete stavbu realizovať „na kľúč“ cez našu stavebnú spoločnosť , bude vám pridelený zodpovedný stavbyvedúci, ktorého úlohou je určovať poradie stavebných prác, vykázať cudzie osoby nielen zo stavby, ale aj zo staveniska, ako aj preberať stavebné výrobky a v neposlednom rade komunikovať s investorom a sprevádzať ho počas dohodnutých kontrolných dní predmetnou stavbou.
V takomto prípade sa k žiadosti o stavebné povolenie poznačí, že stavba bude realizovaná dodávateľsky a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia vám vyhotovíme prehlásenia zodpovedného stavbyvedúceho a preberací protokol, ktorého súčasťou je aj stavebný denník.
Vykonávať činnosť stavbyvedúceho môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky a je zapísaná v zozname stavby vedúcich vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).
Základným rozdielom medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom je, že kým stavbyvedúci stavbu vedie a organizuje, stavebný dozor stavbu len dozoruje.

Prenechajte preto papierovačky na odborníkov, ktorých nájdete v IRG Realitnom Centre.

Kontaktný formulár