Projekcia rodinných domov

IRG Projecting je slovenská projekčná kancelária vytvorená ako súčasť
poskytovania komplexných služieb IRG Realitného centra. IRG projecting tvorí dynamicky
rozvíjajúca sa skupina architektov a projektantov s dôrazom na zodpovedný a
individuálny prístup ku klientom.

Čo robíme inak ?
Meníme otázku bývania na odpoveď.

Spoločnosť IRG zabezpečuje komplexné služby v stavebníctve – združuje odborníkov v daných odvetviach „pod jednou strechou“ tým pádom je samotný návrh komplexnejší a zohľadňuje skúsenosti :  z realizácie stavieb, tvorby interiérov. Ďalej zohľadňuje legislatívne požiadavky a špecifikácie daných lokalít, možnosti energetických koncepcií a aj finančné hľadisko navrhovaných projektov.

Nech sme v ktorejkoľvek fáze stavebného procesu , myslíme na vás. Zabezpečujeme vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

Navrhujeme bývanie, v ktorom radi trávite čas. To všetko s najnovšími technológiami a inovatívnymi postupmi. Snažíme sa vaše predstavy zvizualizovať aby ste pred samotnou realizáciou mali maximálnu predstavu o podobe vášho domova (tvar, farebnosť proporcie , osadenie na konkrétnom mieste) a následne aby sme vyladili Váš domov k maximálnej spokojnosti a naplneniu Vašich požiadaviek.
Znie to dobre, však?

Sme rozpoznateľní vďaka snahe o inovatívny prístup a špecializácii na projekty, ktoré sa svojou koncepciou odlišujú od bežnej ponuky na trhu. Vnášame do nich filozofiu harmónie s ich okolím, či už ide o zeleň, okolitú zástavbu a predovšetkým o prínos do života pre budúcich majiteľov, ale aj celej komunity. Vďaka jedinečnej vízii sa snažíme prinášať integrované riešenia.

CESTA PROJEKTU

Pre jednoduchšiu predstavu čo Vás pri návrhu Vášho nového domova čaká, aké sú postupy a časové nadväznosti sme vytvorili cestu k bývaniu

ODOVZDANIE PROJEKTU

Odovzdanie v tlačenej forme počet kusov 5 paré
Projekt v rozsahu projektu pre stavebné v mierke
1:100 obsahuje:
• sprievodná správa,
• súhrnná technická správa,
• projekt architektonicko-stavebného riešenia,
• projektové hodnotenie EHB – energetické hodnotenie budov,
• projekt statiky,
• projekt vykurovania,
• projekt zdravotechnickej inštalácie,
• projekt elektroinštalácie
• projekt požiarno-bezpecnostného riešenia,

CESTA PROJEKTU

Pre jednoduchšiu predstavu čo Vás pri návrhu Vášho nového domova čaká, aké sú postupy a časové nadväznosti sme vytvorili cestu k bývaniu

1

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA

-podpísanie formuláru o spracovaní osobných údajov a formy spolupráce -predstavenie ponúkaných služieb -spísanie požiadaviek

2

1. KONZULTÁCIA

-predstavenie prvého návrhu dispozícií -podpísanie zmluvy -poskytnutie manuálu

3

2. KONZULTÁCIA

-1. revízia návrhu -technické riešenie, materiály -technológia

4

3. KONZULTÁCIA

-2. revízia návrhu -farebné riešenie / 3D návrh -finalizácia

ODOVZDANIE PROJEKTU

Odovzdanie v tlačenej forme počet kusov 5 paré
Projekt v rozsahu projektu pre stavebné v mierke
1:100 obsahuje:
• sprievodná správa,
• súhrnná technická správa,
• projekt architektonicko-stavebného riešenia,
• projektové hodnotenie EHB – energetické hodnotenie budov,
• projekt statiky,
• projekt vykurovania,
• projekt zdravotechnickej inštalácie,
• projekt elektroinštalácie
• projekt požiarno-bezpecnostného riešenia,

Architektonická štúdia
(architektonický návrh) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby. Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie musí poskytnúť dostatočný podklad pre rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Cieľom dokumentácie pre stavebné povolenie je vydanie stavebného povolenia.
1. Sprievodná správa - stručne popisuje každú z nasledovných častí projektu,
2. Architektúra - konštrukčný návrh stavby s osadením na pozemok v zmysle územného rozhodnutia, situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy /základov, podlaží, krovu, strechy/, rezy, pohľady , vizualizácie, technické správy. Na základe tejto dokumentácie je možne spracovať predbežný rozpočet stavby
3. Projektové hodnotenie - určuje energetickú triedu stavby, súčasná norma A0
4. Statický posudok - posudzuje statiku jednotlivých stavebných konštrukcií
5. Elektroinštalácia - v tejto časti je riešený návrh elektrickej prípojky, bleskozvod, uzemnenie, rozvádzač a svetelné rozvody na jednotlivých podlažiach
6. Vykurovanie - popísaná je tu kotolňa a spôsob kúrenia v celom objekte. Ak je v projektovej dokumentácii elektrické kúrenie, tak je vykurovanie opísane už v predošlej prílohe dokumentácie
7. Požiarna ochrana - rieši sa tu požiarna odolnosť všetkých materiálov vrátane opisu požiarnych odstupov a úsekov
8. Zdravotechnika - domové rozvody vody a kanalizácie vrátane prípojok
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Cieľom projektovej dokumentácie je spresniť špecifikáciu použitých materiálov , vyriešenie konštrukčných detailov , dosiahnutie výkazu výmer a podložkového rozpočtu stavby. Detailnejší opis stavby na základe dopracovania projektu pre stavebné povolenie. Hlavným účelom je zjednodušiť a sprehľadniť samotnú výstavbu objektu vypracovaním výkazov reziva, ocele, inštalácii ktoré neboli obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
Jednoduché stavby sú: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, - stavby na individuálnu rekreáciu, - prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, - oporné múry, - podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Drobná stavba - na ohlášku
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. Pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov a čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. Za drobné stavby sa v žiadnom prípade nepovažujú akékoľvek prístavby k rodinným domom alebo stavbám na bývanie aj keď spĺňajú parametre drobnej stavby (prístavby vstupov chodieb, sociálnych zariadení, kuchýň, veránd a pod.) Podlažie Časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami.
Zastavaná plocha
Plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom zvislých konštrukcií uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v 1.podlaží sa meria nad podnožou alebo podmurovkou, pričom izolačné primurovky sa nezapočítavajú. Podľa zákona o miestnych daniach zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
Plocha zelene
Nespevnená plocha na úrovni priľahlého upraveného terénu, na rastlom teréne, nezasahujúca do plochy zastavanej stavbami, určená výhradne na výsadbu rastlín (okrasných, hospodárskych,...) dotvárajúcich charakter prostredia podľa typu jeho funkčného využitia. Rastlým terénom sa rozumie plocha, nad ktorou sa nenachádzajú stavebné konštrukcie, s výnimkou vedení technickej infraštruktúr.
Spevnená plocha
Podlahová plocha Plochy so stavebnou úpravou, ktoré nie sú zastavané stavbou. Ako spevnené plochy sa počítajú dláždené chodníky, okapové chodníky, príjazdové cesty, terasy na úrovni terénu, exteriérové schodiská, dláždené detské ihriská, atď – t.j. všetky upravené povrchy na teréne, z ktorých nemôže dažďová voda vsakovať prirodzeným spôsobom do zeme. Súčasťou spevnených plôch parcely je aj zastavaná plocha stavby

Podlahová plocha.
Je plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Do podlahovej plochy sa nezapočítavajú plochy, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1,30 m.
Index podlažných plôch, alebo Index podlažnej plochy vyjadruje intenzitu využitia územia a je definovaný ako pomer hrubej podlažnej plochy k celkovej výmere konkrétneho územia, resp. parcely a vyjadruje intenzitu využitia územia
Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Z tohto vyplýva, že minimálna vzdialenosť pri ktorej ešte môžu byť v protiľahlých stenách rodinných domov umiestnené okná z neobytných aj obytných miestností je 7 m. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností. Stiesnené pomery môžu vyplývať napríklad z nevhodnej polohy pozemku, jeho tvaru, veľkosti, základových pomerov, konfigurácie terénu, jeho sklonu a orientácie k svetovým stranám, z negatívneho vplyvu už existujúcej okolitej zástavby, prípadne ochranných predpisov, vždy sa to posudzuje individuálne. Minimálna vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, od kraja pozemnej komunikácie musí byť 3 m.
Na vydanie stavebného povolenia budov do 31.12.2020 stačilo splniť požiadavky energetickej triedy A1, kde spotreba primárnej energie nesmela prekročiť 108 kWh/m2 za rok.
Od 1.1.2021 musí budova, v zmysle zákona 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 364/2012 Z. z. , povinne spĺňať energetickú triedu A0, na ktorú je potrebná spotreba primárnej energie do 54 kWh/m2 za rok.
Energetická trieda A0 je hodnotenie primárnej energie. Tieto podmienky pre dom A0 nie sú v podstate o tom ako je dom kvalitne postavený, ale skôr aký má dopad na životné prostredie. Primárna energia má hodnotiacu škálu od A0 po G. Pričom A0 je najlepšia a G je najhoršie.
A/ Zdroj vykurovania
tepelné čerpadlo

Tepelné ceroadlo vzduch-voda a krb 40% Celková potreba energie 36,2kWh/(m2.A) PE 52,9kWh/(m2.A)

B / Zdroj vykurovania
elektrokotol

Elektrokotol / el. podlahovka, fotovoltické panely 4,8 kWp a rekuperácia Celková potreba energie 24,4 kWh/(m2.A) PE 53,8 kWh/(m2.A)

C / Zdroj vykurovania
plynový kotol

Kotol na ZP, nadštandardná centrálna rekuperácia Celková potreba energie 45,5 kWh/(m2.A) PE 54,0 kWh/(m2.A)

A/ Zdroj vykurovania
tepelné čerpadlo

Tepelné ceroadlo vzduch-voda a krb 40% Celková potreba energie 36,2kWh/(m2.A) PE 52,9kWh/(m2.A)

Investicné náklady:
– obstarávacia cena tepelného cerpadla
– inštalácia cerpadla, príslušenstva a priestor kotolne
Prevádzkové náklady:
– náklady na elektrickú energiu
– pravidelné servisné prehliadky
Výhody:
– moderné, ekologické zariadenia, ktoré minimálne zatažujú životné
prostredie
– komfortná obsluha a špicková regulácia (napr. aj cez smartfón)
– cistá a komfortná prevádzka
– príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu je vysoko efektívna, pretože TC
získava cast energie z okolitého prostredia
– súcastou TC je zásobník na teplú vodu a elektrický kotol
– (výhoda/nevýhoda) efektívnost TC je síce vysoká, ale aj priamo závislá od
vonkajšej teploty vzduchu a požadovanej teploty vykurovacej vody. Cím je
vonkajšia teplota nižšia, tým je efektívnost TC nižšia a prevádzkovanie TC je
menej efektívne. Aby bolo TC schopné dodávat teplo aj pri teplotách pod 0°
Celzia, je jeho súcastou elektrický kotol, ktorý priamo „pomáha“ TC.
Nevýhody:
– vysoká obstarávacia cena
– cerpadlo vyžaduje samostatnú kotolnu, ktorej cena vstupuje do celkových
investicných nákladov
– zvýšená hlucnost vonkajšej jednotky TC

B / Zdroj vykurovania
elektrokotol

Elektrokotol / el. podlahovka, fotovoltické panely 4,8 kWp a rekuperácia Celková potreba energie 24,4 kWh/(m2.A) PE 53,8 kWh/(m2.A)

Investičné náklady:
– obstarávacia cena rohoží
– uloženie rohoží
– potreba samostatného elektrického bojleru na prípravu teplej vody
Prevádzkové náklady:
– náklady na elektrickú energiu
– revízia elektroinštalácie (1x za 5 rokov)
Výhody:
– vysoká účinnosť (až 99%)
– rýchla a jednoduchá obsluha
– čistá a komfortná prevádzka
– inštalácia podlahových rohoží je lacnejšia ako teplovodného podlahového
vykurovacieho systému
– nie je potrebné budovať komín
Nevýhody:
– vysoké mesačné náklady na elektrinu na vykurovanie a prípravu teplej vody
– nie je možné využiť iný zdroj tepla (ako v prípade teplovodného vykurovacieho systému,
pri ktorom je možné využiť najvhodnejší zdroj tepla – elektrický kotol/plynový
kotol/tepelné čerpadlo/peletkový kotol a pod.)
– potreba priviesť do domu dostatočne dimenzované elektrické vedenie
– potreba samostatného elektrického bojleru na prípravu teplej vody

C / Zdroj vykurovania
plynový kotol

Kotol na ZP, nadštandardná centrálna rekuperácia Celková potreba energie 45,5 kWh/(m2.A) PE 54,0 kWh/(m2.A)

Investičné náklady
– obstarávacia cena kotla
– cena plynovej prípojky
– inštalácia kotla
– komín na odvod spalín a kondenzátu
Prevádzkové náklady:
– náklady na zemný plyn
– pravidelné servisné prehliadky kotla a komína
Výhody:
– moderné, ekologické zariadenia s minimálnou až takmer žiadnou produkciou emisií
– komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón)
– čistá a komfortná prevádzka
jednoduché ovládanie
– vysoká účinnosť prípravy tepla na vykurovanie (až 97%)
– okamžitá príprava teplej vody prietokovým systémom (nie je potrebný zásobník
teplej vody), čo znižuje výšku investície do vykurovacieho systému a zároveň
nedochádza k stratám tepla v zásobníku
– na rozdiel od ostatných zdrojov tepla nevyžaduje výstavbu kotolne (kotol je možné
umiestniť napr. do špajzy, chodby, kúpeľne a pod.)
– kondenzačný kotol patrí k zariadeniam s nižšou obstarávacou cenou vrátane
samotnej inštalácie. Moderný a vysoko účinný kondenzačný kotol si môžete kúpiť aj
na splátky bez navýšenia a okamžite tak začať šetriť peniaze za energie.
Nevýhody:
– potreba budovania plynovej prípojky a odvodu kondenzátu

Galéria

Kontakt